تصفیه فاضلاب صنعت رزین های پایه آب

فاضلاب کارخانجات رزین سازی یکی از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین فاضلاب‌های صنعتی مطرح می‌باشد. بسیاری از ترکیبات حتی پس از تصفیه در تصفیه‌خانه‌ها به محیط‌زیست وارد شده و سبب آلودگی خاک، هوا، آب‌های سطحی و زیرزمینی و باعث صدمات فراوانی به اکوسیستم در معرض پساب از نظر شیمیایی می‌گردد. در طول سال‌ها برای حذف این ترکیبات روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی برای حذف آن‌ها بررسی گردیده است.

با توجه به تنوع تولید محصول در صنایع رزین سازی از مواد با ویژگی‌ها و مقادیر متفاوت تولید می‌شوند، این جریان با توجه به هر کارخانه و حتی در فصول مختلف سال در همان کارخانه متفاوت است.

فاضلاب خروجی از کارخانه تولید فرآورده‌های رنگ و رزین حاوی آکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی، جامدات کل، جامدات کلوئیدی، رنگ و کدورت بالا و همچنین بوی زننده است. معمولا بیش از 95 درصد از این نوع فاضلاب ها به آسانی قابل تجزیه بیولوژیکی نیستند. معمولاً pH فاضلاب این کارخانجات بین 6 الی 8  و BOD حدود 500 و COD حدود 900 میلیگرم در لیتر دارند.

 عمده روش‌های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب صنایع رنگ و رزین ::

  • تصفیه فیزیکوشیمایی(انعقاد شیمیایی، اکسیداسیون فتو کاتالیستی، نانو فیلتراسیون، فتو فنتون و ترکیبی)
  • کنترل pH
  • تصفیه بیولوژیک
  • فیلتراسیون رزینی، شنی و کربن اکتیو
  • گندزدایی (محلول کلر یا ازن زنی)

سپس پساب حاصله جهت آبياري فضاي سبز، استفاده در کشاورزی، باز چرخش مجدد در مصارف داخلی و يا بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محيط‌زيست برای تخلیه به آب‌های سطحی و یا شبکه فاضلاب شهری آماده خواهد شد.